LORON 5

INSTITUTO MORIS IHA MADRID

Iha loron 3 fulan-abril tinan 1877 tuku tolu dadeer, joven feto na'in 14 hasoru malu iha kapella ospitál Andujar no husi ne'ebá sira sai ba Madrid. Iha kalan Irman Pilar no Maria de san Inacio  simu sira iha estasaun Atocha. Sira ba iha Ospital ba prinseza sira, ne'ebé hala'o husi kongregasausn ne’ebe hanaran Oan feto Karidade, irmán sira ne'ebé fó ajuda ho laran-luak ba escravas primeiru sira. Ho sasán uitoan de'it no sa'e karreta klase terseiru, grupu espesiál ne'e envolve aventura no susar sira iha viajen ne'e.

Iha loron 6 fulan-abril, sira muda ba apartamentu aluga iha fatin 12 Bola Street. Iha ne'ebá sira komesa moris iha komunidade. Maibé sira-nia hela-fatin iha uma ne'e la to'o fulan rua. iha kondisaun moris ne'ebé la di'ak no Irman sira-ne'e nia saúde la di'ak. Maski nune'e, sira iha ligasaun ho orasaun no fraternidade. Liuhusi uma nia janela sira, ita bele rona dalan ne'ebé nakdedar, no iha kapela, irmán sira hakne'ak ho adorasaun nonook, no sira-nia laran manas ho domin no haraik-an.

Lakleur tan, iha fatin seluk ne'ebé iha uma ida iha Kamara nia viziñu, ida-ne'e boot liu no iha jardín ida, maibé izoladu liu husi sidade nia moris tanba irmán sira-nia hakarak apóstoladu sira. Maski nune'e, iha loron 8 fulan-junu tinan 1877, iha Festa Laran Sagradu coração nian, irman sira halo sira nia j primeiru votos.

Sira hasoru ema ida-ne'ebé hakerek iha uma foun nee: oinsá atu " tau Kristu iha povu nia adorasaun," " atu ema hotu bele hatene no hadomi nia ..." iha uma nee, ne'ebé to'o agora hasai tiha ona husi povu nia moris. Sira hanoin katak iha ne'ebá ema la komprende loloos Eukaristia nia signifika apostoliku.

Nune'e,  dala ida tan muda ba uma ida iha Paseo dé Obelisco. Ikusmai, bele " tau Kristu sai adorasaun ba povu sira", no moris tuir buat ne'ebé sira hatene ona mak loos, katak "Eucaristia  mak moris ba Instituto, hanesan abut ba  ai-huun".iha ne'ebá mós sira loke eskola ki'ik ida iha rai.Lalais to'o fulan 1879 nia rohan: iha irmán na'in 17 ne'ebé iha votus temporáriu hamutuk ho ema foun balu... sira hetan ona moris komunitáriu ne'ebé kle'an tebes iha Euharistia... Estatutu Institutu ne'e nian la'o daudauk atu hetan aprovasaun finál... ne'e mak tempu ne'ebé kontinua fó agradese!

 

..." Fiar metin ba ita-nia Nai, fiar metin katak nia sei ajuda ita tanba Nia iha obrigasaun atu halo ida-ne'e; halo orasaun ho haraik-an no fó ita-nia presiza no hakarak hotu ba Nia. Ita-nia moris tomak tenke iha fiar no laran-luak ne'ebé metin; Ita hatene katak ema ladún fó apoiu ba ita-nia di'ak; Maromak hakarak halo buat hotu iha ita-nia kongregasaun rasik no iha Nia futar oin; rezultadu sei sai di'ak liu hotu, atu ita bele fiar duni." - Karta ba S. Maria dé San Ignacio, 1882.

"Jesus hateke ba nia, hadomi nia no dehan ba nia: "Imi falta buat ida de'it. Ba, fa'an buat ne'ebé ó iha, no fó ba ema kiak sira no ó sei iha rikusoin iha lalehan; tuirmai mai, la'o tuir ha'u."

Jesus fihir nia di-diak, hadomi nia hodi dehan ba nia,” Buat ida deit mka o sei kuran: ba, fa’an o nia sasan tomak, fahe ba ema kiak sira no o sei hetan rikusoi iha lalehan;hafoin,mai tuir Ha’u.” (Mk 10:21)

Ha 'u-nia moris mak hanesan hena ne’ebe souru ho fiar no laran-luak ka? Ha' u tau konfiansa ba Maromak ka lae? Ha 'u buka atu komprende Maromak nia hakarak  ka lae?

ORASAUN BA SANTA RAFAELA MARIA

Ita halo orasaun ho liafuan sira-ne'e husi Rafaela, husi karta ba Madre Maria Theresa.

Nia dehan: "Aman ne'ebé sentru ba ha’u nia an, ne'e mak ha'u,laran-susar no la iha buat ida, maibé Ita mak omnipotente no kmanek liu; haraik mai ha'u, 

Aman ne'ebé sentru ba ha’u nia an, atu moris iha mundu ne'e, no atu hela mesak de'it ho ha'u-nia ain-fuan; no fó ha'u kmanek atu nune'e ha'u bele sai imajen ne'ebé perfeitu liu iha ita-nia laran no liur, no ha'u bele halo, la'ós de'it buat ne'ebé perfeitu loroloron nian, maibé mós milagre sira ba ita-nia onra no glória ne'ebé boot."

 Iha karta ne'ebé hanesan, nia hatete:

Mai ita hadomi ita-nia Jesus ho laran-metin; mai ita halo milagre sira se nia hakarak, ho Maromak nia graça divina, no mai ita aprezenta ita-nia sala sira ba nia ho haraik-an no laran-maus iha momentu hotu; no liuliu, mai ita haluha ita-nia an hodi hanoin-hetan ita-nia Maromak, loos ka lae? Ne'e mak grasa katak ema ne'ebé hadomi ita sei husu tuir ita." 

 Sta. Rafaela, harohan mai ami. Amen.